IdeaPosit dateert en certificeert documenten en bestanden met behulp van moderne digitale technologie. Het moderne en betaalbare alternatief voor de traditionele depotakte.

idee vastleggen

idee beschermen

auteursrechten

i-depot

idepot

ccproof

Beschermen

Gemakkelijk je ideeën registreren en voorzien van een datumstempel

Datumstempel

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat u een datumstempel geeft. Dit bewijst dat uw creatie op een bepaalde datum bestond. Het i-DEPOT geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt - net als een akte van de notaris - dus ook geen bescherming. Het is een eerste stap richting bescherming bij de ontwikkeling van een nieuw idee of creatie. Om uw i-DEPOT een betrouwbaar datumstempel te kunnen geven en om te kunnen garanderen dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd na indiening, maakt BOIP gebruik van de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten

Voordelen van een idee vastleggen

Bewijs Het i-DEPOT geeft u een wettelijk bewijs waarop een datum staat. Geldig in heel Europa De geldigheid van het i-DEPOT bewijs staat vast voor de hele EU. Nuttig bij conflict Als iemand beweert dat hij uw creatie bedacht heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. Niet duur

Veilig en betrouwbaar en krijgt een betrouwbaar datumstempel.

BrandMerk registratie merknaam

wereldwijd benelux merken patent

idee registreren. Patent. Copyrights.

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed idee voor een nieuw product en kiest ervoor het te ontwikkelen. Vlak voordat je klaar bent, brengt een concurrent eenzelfde soort product op de markt Het registreren van tekeningen, prototypen, foto's, etcetera levert een document op waarmee je kunt bewijzen dat je op die bewuste datum in het bezit was van bepaalde kennis. Het registeren kan bij de notaris of Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en je kunt er geen rechten aan ontlenen

ideeenregister claim copyright merken buro cc proof certificaat notaris depot auteursrecht

i-depot, idepot, je registreert je werk in een register, zoals IdeaPosit of CCProof, om aan te geven dat jij de eerste was met die creatie. Hierdoor kun je ook zonder publicatie bewijzen dat jij de eerste was die dat werk in bezit had

.

Het is verstandig om ieder document, waarvan je op een dag wellicht moet kunnen aantonen dat dit document jouw creatie en eigendom is, vast te leggen. Door het onbeperkt aantal documenten dat je kunt vastleggen met je CC Proof account, heb je de mogelijkheid om dit te doen.

Het kan hierbij gaan om: businessplannen, ontwerpen, radio- of televisieformats, juridische documenten, concepten voor nieuwe producten en diensten, bouwtekeningen, recepten, tekeningen, manuscripten, filmscripts, songteksten, audio, video, fotomateriaal, computersoftware, contracten, notulen van vergaderingen. You name it. Je kunt dus alles uploaden als het maar in de vorm van een PDF-bestand is. Lees hier meer over werken die door het auteursrecht idee vastleggen. beschermen

also visit ideaposit ideaposit.com deed deposit legal law protect copyright idee

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor IdeaPosit

Versie 1.2, 12 april 2018

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de websites en domeinen van IdeaPosit. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Definitie 

Met IdeaPosit.nl, "de website", "de websites" en "de domeinen van IdeaPosit" wordt verwezen naar IdeaPosit, een handelsnaam van CodeINC softwareontwikkeling, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17197026 met BTW nummer NL099431003B03.

Het correspondentie adres van IdeaPosit is: Gravin Juliana van Stolberglaan 31 - G345, 2263AB Leidschendam. Tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer 040 - 808 00 46.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IdeaPosit is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IdeaPosit.

Inhoud van de website

IdeaPosit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de diverse IdeaPosit websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Zie ook "Disclaimer".

U gaat ermee akkoord de dienst alleen te gebruiken voor doeleinden zoals toegestaan in de Algemene voorwaarden en zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. We behouden ons het recht voor de dienst te beperken, blokkeren of beëindigen indien u zich niet aan de beperkingen zoals genoemd in deze Algemene voorwaarden houdt.

Gebruik en doeleinden van de website.

De IdeaPosit website dient als zakelijke dienstverlening aan geregistreerde gebruikers die middels het aanmaken van een "account" inloggen op het gepersonaliseerde deel van onze website door gebruikmaking van hun e-mail adres en gekozen wachtwoord. Dit account is persoonsgebonden en (inlog-) gegevens van het account mogen niet gedeeld worden met derden. Het doorgeven of publiceren van accountgegevens in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 

De IdeaPosit website en dienstverlening mag niet worden gebruikt of aangestuurd door geautomatiseerde systemen of programma's zoals o.a.  "bots", "Ai" en "spiders". Iedere vorm van geautomatiseerd gebruik is niet toegestaan.

We behouden ons het recht voor om accounts te blokkeren of te verwiijderen zonder waarschuwing of discussie bij overtreding van alle in dit document genoemde voorwaarden. 

Abonnementen en betalingen.

Genoemde prijzen zijn in Euros en exclusief 21% BTW.

De betaalde IdeaPosit dienstverlening (abonnement) "Starter" en "Pro" worden aangeboden tegen een vaste jaarlijkse betaling op basis van vooruitbetaling. Voor de betaling wordt na aanmelding een elektronisch betaalverzoek gezonden welke binnen 48 uur dient te worden voldaan. 

Twee weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode ontvangt u opnieuw een elektronisch betaalverzoek voor de nieuwe periode.

Abonnementen worden automatische administratief verlengd zonder betaalverplichting. Hierdoor komt uw account niet zondermeer te vervallen.

Nieuwe niet-betaalde abonnementen worden na 48 uur omgezet in een gratis "Privé" abonnement.

Verlengde niet-betaalde abonnementen worden na verstrijken van de abonnementsperiode omgezet in een gratis "Privé" abonnement.

Via het gratis "Privé" abonnement (standaard situatie na aanmelden) heeft u uitgebreid en kosteloos kennis kunnen nemen van de werking van de dienstverlening en de hieraan verbonden voorwaarden en restricties. Er wordt derhalve geen restitutie verleend van betalingen voor abonnementen, gedurende de loop van het abonnement. 

Minderjarigen

De IdeaPosit website is niet bijzonder geschikt voor of gericht op minderjarigen. Wij adviseren om het gebruik van de website door meerderjarigen ten alle tijden onder begeleiding van een volwassene te laten gebeuren.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://IdeaPosit.nl op deze pagina.

Disclaimer voor IdeaPosit

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de IdeaPosit domeinen en websites, zoals deze beschikbaar is gesteld door IdeaPosit. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden. Deze disclaimer is onlosmakelijk verbonden aan de algemene voorwaarden van IdeaPosit.

Geen garantie op juistheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IdeaPosit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Voor alle informatie op de IdeaPosit webpagina's geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig en acuteel mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde specificaties. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle informatie die wordt verstrekt die verwijst naar wetgeving of voorwaarden van derden mag nimmer als actueel of bindend worden beschouwd. IdeaPosit verleent derhalve geen juridische informatie of adviezen en U dient zelf de actuele inhoud van de wet te kennen.

 

Gebruik van en toegang tot onze diensten

Aan het gebruik van de website en de dienstverlening van IdeaPosit kunnen geen rechten worden ontleend. Toegang tot onze diensten is op tijdelijke basis en IdeaPosit houdt zich het recht voor deze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze dienstverlening niet beschikbaar is voor een (on)bepaalde tijd. We streven ernaar om abonnees tijdig te berichten over belangrijke wijzigingen.

IdeaPosit is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door klanten of eindgebruikers. Als IdeaPosit geïnformeerd wordt dat de dienst of de IdeaPosit website door ons, onze klant(en) of eindgebruiker(s) geüploade content bevat die auteursrecht schendt of op anderszins ongeoorloofde wijze gebruikt wordt, zal deze verwijderd worden.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van IdeaPosit op deze pagina.